Retourneren

Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand (afhaalorders uitgesloten) gesloten Overeenkomst met de Jong Handelsonderneming BV binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

·         als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

·         als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

·         bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 De retourkosten komen voor rekening van de klant. Afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van uw bestelling geeft de Jong Handelsonderneming BV een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan de Jong Handelsonderneming BV, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Jong Handelsonderneming BV kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. de Jong Handelsonderneming BV bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Klik hier om het formulier voor herroeping te downloaden als PDF bestand. U kunt deze per mail verzenden naar [email protected].

  

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

de Jong Handelsonderneming BV

Achterbergsestraatweg 134

3911CX, Achterberg

 

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Jong Handelsonderneming BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij de Jong Handelsonderneming BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Jong Handelsonderneming BV wachten met terugbetalen tot de Jong Handelsonderneming BV het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant of producten welke speciaal voor u besteld zijn (vermeld in webshop 'Levering op bestelling')

-   Producten die snel kunnen bederven of verouderen zoals plantmateriaal en groenproducten;

 

Klik hier om het formulier voor herroeping te downloaden als PDF bestand. U kunt deze per mail verzenden naar [email protected].